Forskrift om adgang til jakt og fangst av bever for Audnedal kommune, Vest-Agder.

Publisert . Sist endret . i kategorien Skogbruk

Fastsatt av kommunestyret i Audnedal kommune 28 september 2017 med hjemmel i lov 29.mai 1981 nr.38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) §9 og forskrift 26. april 2017 nr. 519 om forvaltning av bever § 3 og § 5.

  • 1. Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for beverjakt i samsvar med forvaltningsmålet for arter i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 5. Forskriften skal samtidig bidra til å hindre unødige skader og ulemper på andre samfunnsinteresser.

  • 2. Åpning for jakt og fangst

Det åpnes for jakt og fangst etter bever i hele kommunen.

  • 3. Jakt- og fangsttid

Jakttiden følger den til enhver tid gjeldende jakttidsramme som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.

  • 4. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift FOR-2014-04-03-398, hva angår bever.