Kunnskapsprøve for salgs- og serveringsløyve for alkoholdig drikke etter Alkoholloven

Publisert . Sist endret . i kategorien Salg og servering

Beskrivelse. 

Salg og skjenking av alkoholholdig drikke krever bevilgning. Bevilgning gis til «den for hvis regning virksomheten drives». For hver bevilgning skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Disse må være over 20 år og ha uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen, tilhørende forskrifter og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Den som har det daglige ansvaret for salget og skjenkingen skal utpekes som styrer.

Før det kan søkes om bevilgning må styrer og stedfortreder ha bestått Kunnskapsprøven. Kunnskapsprøven skal sikre at disse har kunnskap nok til å drive på en etisk og forsvarlig måte i samsvar med norsk lov.

Målgruppe

Den som har det daglige ansvaret for salget og skjenkingen og den som er stedfortreder for vedkommende.  

Kriterier/vilkår

Det er et krav for å få salgs og skjenkebevilling at den som har det daglige ansvaret for salg og skjenking og vedkommende sin stedfortreder bla. har bestått kunnskapsprøven

Pris

Før prøven kan avlegges, må det betales inn et gebyr på kr 400,- for hver prøveavleggelse. Kopi av kvittering på innbetalt gebyr vedlegges skriftlig ved oppmelding til prøven.

Innbetaling kan gjøres til Audnedal kommune kto. 3129.20.09804 merket med «kunnskapsprøven for skjenke- og salgsbevilgning».

 

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Veiledningsinstituttet i Nord-Norge (VINN), telefon 76 96 72 00, telefaks 76 96 72 01, e-post: . Nettside: www.vinn.no.

Læremateriell

Prøven er basert på materiale som er gitt i læreboka Læremateriell KUNNSKAPSPRØVEN for SKJENKE- OG SALGSBEVILGNING etter alkoholloven. Læremateriell kan bestilles på e-post til

Du kan også kjøpe tilgang på prøver for å teste deg selv før du går opp til prøven. Gå inn på www.vinn.no for å kjøpe tilgang. Tilgangen kan du ha i 7 dager og koster kr. 400.

Du kan også få nettbasert kurs via VINN sin nettside. Kurset koster kr. 1000.

Avleggelse av prøven

Audnedal kommune avholder prøver fortløpende ved Servicekontoret i rådhuset på Konsmo. Påmelding skjer til kommunalleder helse, sosial og omsorg. Prøven skal avholdes innen 2 mnd. etter oppmelding

 Veiledning for gjennomføring av kunnskapsprøven

  • Prøven består av 30 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
  • For å bestå prøven må 24 svar være riktige.
  • Prøvetakeren har kun anledning til å bruke ordbøker som hjelpemiddel, for eksempel engelsk-norsk / norsk-engelsk ordbok.
  • Tid til disposisjon på prøven er 60 minutter.
  • Kunnskapsprøven er kun tilgjengelig for elektronisk gjennomføring.

Gyldig legitimasjon må tas med når man møter fram for å avlegge prøve.

Det er ikke anledning til å bruke tolk under avleggelse av prøven. Det er heller ikke anledning til å bruke annet læremateriell eller andre hjelpemidler i noen form under prøveavleggelsen.

Saksbehandling

Etter at prøven er avlagt får prøvetakeren umiddelbart beskjed om prøven er bestått/ikke bestått.

Dersom prøven er bestått, utsteder kommunen prøvebevis. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Dersom prøven ikke er bestått, vil prøvetakeren kunne melde seg opp til ny prøve.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet. Dersom prøven ikke er bestått, gis kandidaten anledning til å avlegge prøven på nytt.

Tags: nye nettsider