Helse, sosial og omsorg

Publisert . Sist endret . i kategorien Helse, sosial og omsorg

Tjenesteområdet inneholder de tre enhetene Audnedal bo og dagsenter, Audnedal omsorgssenter og Audnedal helse.

Audnedal bo og dagsenter består av boliger og dagsenter, hvor det ytes tjenester til personer med ulike funksjonshemninger.

Audnedal omsorgssenter er en institusjon med 23 plasser og ligger på Byremo. Hjemmesykepleien og omsorgsboliger på Byremo er organisert under omsorgssenteret. Det er pr i dag 6 omsorgsboliger på Byremo og 4 nye er under oppføring i nær tilknytning til omsorgssenteret.

Audnedal helse er stasjonert i Audnedal helsesenter på Konsmo. Det ytes lege-, fysioterapi-, psykiatri-, rus- og jordmortjenester, inneholder helsestasjon for barn og ungdom, hjelpemiddelformidling og folkehelse. Det er 9 omsorgsboliger i nær tilknytning til senteret. Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering inkludert individuell plan, er lagt til Audnedal helse. Kommuneoverlege/smittevernlege sorterer under Audnedal helse og er kommunen sin rådgiver i alle spørsmål som angår helseforholdene til kommunens innbyggere.  

Audnedal kommune er fra 1.6.2018 tilknyttet Lister barnevern, hvor Farsund kommune er vertskommune.

Økonomisk sosialhjelp, bostøtte og gjeldsrådgivning er lagt under NAV Audnedal.

Tjenestens leder er kommunalleder Tom Valand

Tom Reidar Valand

Kontaktinformasjon:
Telefon: 38 28 20 00
Fax: 38 28 20 99
E-post:  

Besøksadresse:
Rådhuset
Konsmogarden 6
4525 Konsmo
 

 

 

Alarmtelefonen 116111

Alarmtelefonen 116111 for barn og unge

(les om ordføreravtalen her) 

 

Tags: nye nettsider