SÅNN BLIR NYE LYNGDAL KOMMUNE

Publisert . Sist endret . i kategorien Den nye kommunen - Audnedal og Lyngdal

Forslaget til administrativ organisering i nye Lyngdal kommune er nå klart. Her kan du se kartet.

– Utviklingsrettet, er ordet prosjektleder Ann Karin Fuglestad intuitivt velger når hun blir utfordret på å omtale forslaget til administrativt organisasjonskart i ny kommune med ett eneste ord. Hun understreker at det handler om å legge enda bedre til rette for kvalitetsutvikling på kommunale tjenester, og om å etablere et mye mer eksternt fokus enn tidligere.

   – Innbyggerinvolvering og nærdemokrati blir sentrale strategiske fokusområder i den nye kommunen, sier prosjektlederen.
   Sammen med påtroppende rådmann, Kjell Olav Hæåk, presenterte hun forslaget til administrativt organisasjonskart for enhetsledere og tillitsvalgte under et møte i Lyngdal kulturhus torsdag 27. september. Torsdag 11. oktober legges forslaget fram for politisk behandling i fellesnemnda for nye Lyngdal kommune.

Dyrket fram internt
Det nye organisasjonskartet er utarbeidet av prosjektleder Fuglestad i samarbeid med rådmennene i Audnedal og Lyngdal, men hun presiserer at det som nå legges fram i all hovedsak bygger på det omfattende arbeidet som gjennom året er gjort i arbeidsgrupper og styringsgrupper, der et stort antall ansatte i de to kommunene har vært involvert. Et trettitall arbeidsgrupper har vært i sving, og rundt 170 ansatte har vært involvert i prosessene. Noen i flere grupper.
   – Dette er dyrket fram internt, og dokumenterer en svært endringsvillig, og ikke minst innovativ organisasjon. Vi har ikke sett noen andre kommuner som har valgt tilsvarende modell som dette, sier hun.

Fra enhet til virksomhet
Og hva er det så som er gjort?
   Dagens enheter og enhetsledere foreslås endret til virksomheter og virksomhetsledere. Mens det eksempelvis i dag er en enhetsleder for hver skole, innebærer den foreslåtte endringen at alle barneskolene i den nye kommunen nå samles under én felles virksomhetsleder. Tilsvarende for ungdomsskolene, barnehagene og andre tjenesteområder. Organisasjonskartet har til sammen tolv slike virksomheter.
   – Den åpenbare fordelen, hvis vi eksempelvis tar skolene, er at dagens rektorer nå får frigjort tid til i enda større grad dyrke det pedagogiske lederskapet, sier Fuglestad.
   Over de tolv virksomhetene er det plassert fire strategiske områder. Det er «Plan og næring», «Økonomi», «HR» og «Samskaping og innovasjon», som får hver sin leder. Disse fire strategiske lederne skal alle jobbe overordnet og på tvers i organisasjonen, og utgjør sammen med rådmannen ledergruppen i den nye kommunen. I den nye kommunen heter det for øvrig heller ikke rådmann lenger, men kommunedirektør. Akkurat det er en endring som skjer i alle norske kommuner. Rådmannstittelen er på vei ut.

Kartleggingssamtaler
Hvem som skal inn i de ulike lederrollene er ikke avklart. Når det gjelder ledergruppen er det kommet i gang kartleggingssamtaler, men ingen er foreløpig tilbudt jobb. Det samme gjelder for de tolv virksomhetene.
   – Nå skal forslaget først behandles politisk, deretter starter arbeidet for fullt med å få på plass ansatte og fylle de ulike boksene med nødvendig kompetanse, sier Fuglestad.
   I forslaget til administrativ organisering pekes det også på hvilke tjenester som skal lokaliseres hvor. Intensjonsavtalen for nye Lyngdal kommune slår nemlig fast at det i den nye kommunen skal være forholdsvis lik bemanning på de to rådhusene som i dag.

Den foreslåtte fordelingen ser slik ut:

Konsmo:

 • Innbyggertorg
 • Lønn, fravær og pensjon
 • Økonomi drift
 • Landbruk og miljø
 • Driftsleder teknisk (ett årsverk)

Lyngdal:

 • Innbyggertorg
 • Sentralarkiv og politisk sekretariat
 • Personal / HMS
 • Økonomi strategisk
 • Teknisk
 • Plan, kart og regulering
 • Næring
 • Driftsleder teknisk (to årsverk)

 

Via lenken under kan du laste opp hele forslaget til administrativ organisering med saksorientering. Forslaget legges fram for fellesnemnda torsdag 11. oktober 2018.

Saksframlegg - Administrativ organisering i ny kommuneAdministrativ organisering i ny kommune