Fylkesmannens rapport om kommunereformen

Publisert . Sist endret . i kategorien Kommunereformen

Fylkesmannen sendte  29. september sin endelige anbefaling om kommunestruktur på Agder inn til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Fylkesmannen anbefaler at Audnedal og Lyngdal blir slått sammen. Videre skriver Fylkesmannen:

Lindesnesregionen:

Fylkesmannen anbefaler at to vedtak om ny kommunestruktur i dette området fattes nå. Audnedal har vedtatt å slå seg sammen med Lyngdal i naboregionen, og vi støtter dette. I tillegg foreligger en svært god og avklart løsning for en ny Lindesnes kommune (22.700 innbyggere) i Mandalsområdet, som Fylkesmannen tilrår Stortinget å fatte vedtak om nå.

Listerregionen:

Lyngdal har vedtatt å slå seg sammen med Audnedal i naboregionen, og vi støtter at dette vedtas nå. Ellers er det ingen frivillige sammenslåinger i Lister-regionen, og ingen løsninger som er modne for vedtak i Stortinget nå.

En kommunesammenslåing er en så stor prosess at den ikke kan gjentas etter kort tid. Når Lyngdal 2 nå realiseres gjennom den frivillige sammenslåingen av Lyngdal og Audnedal, legger dette faktum føringer for det videre arbeidet i regionen. På denne bakgrunn mener Fylkesmannen ut fra en samlet vurdering at det er viktig å komme i gang med en ny kommunereformprosess for rest-Lister så tidlig som mulig, slik at man kan sikre vekstkraft i regionen og få avklart Hægebostads situasjon.

Hele fylkesmannens rapport kan du lese her: