Vedtatte reguleringsplaner

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

skjoldMelding om vedtatt reguleringsPLAN OG UTBYGGINGSAVTALER, Audnedal kommunestyre 25.06.2015.

 

Detaljreguleringsplan for Storkemoen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 25.06.2015 (sak 46/15), detaljreguleringsplan for Storkemoen.

Planområdet er regulert til bolig, lek, veg, gang/sykkelveg, annet vegareal og tursti. Planområdet er delt inn i to delområder.

Kommunestyret sitt vedtak kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 påklages til departementet. Klagen skal være skriftlig og sendes Audnedal kommune, Enhet for Teknisk/næring, 4525 Konsmo innen 30 dagar fra kunngjøringen er gjort kjent.

Krav om erstatning eller innløsning må settes fram innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må sendes skriftlig til Audnedal kommune.

Utbyggingsavtale for Storkemoen

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 25.06.2015 (sak 47/15), utbyggingsavtale for Storkemoen.

Vedtaket kan ikke påklages.

 

Utbyggingsavtale for Konsmo sentrum, område BK5 og BK8.

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtok Audnedal kommunestyre i møte den 25.06.2015 (sak 48/15), utbyggingsavtale for Konsmo sentrum, område BK5 og BK8.

Vedtaket kan ikke påklages.

                                                                                                                                    

Enhet for Teknisk/næring