VARSEL OM VEDTATTE PLANER

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

skjoldReguleringsplaner for fylkesvei 460 ble vedtatt i møte 5.februar 2015 og legges ut til ettersyn.

Audnedal kommune godkjente i møte den 05.02.15 følgende planer

jamfør plan- og bygningslovens § 12 – 12:

Reguleringsplan for fv. 460, Utjordet – Kringlen bru (sak 12/15) med følgende tillegg:

Innspill til teknisk plan:

  • Den regulerte vegen skal planlegges og bygges med vegbelysning.
  • Det innreguleres busslomme ved Valand. Dette er av stor betydning for trafikksikkerheten vedr skoleskyss/ kollektivtrafikken.

Reguleringsplan for fv. 460, P4 Øvre Øydna (sak 13/15) med følgende tillegg:

Innspill til teknisk plan:

  • Den regulerte vegen skal planlegges og bygges med vegbelysning.

Kommunestyret sitt vedtak kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 påklages til departementet. Klagen skal være skriftlig og sendes Audnedal kommune, Enhet for Teknisk/næring, 4525 Konsmo innen 30 dager fra kunngjøringen er gjort kjent.

Krav om erstatning eller innløsning må settes fram innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må sendes skriftlig til Audnedal kommune.

Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart finner du under  her: