Orientering om adresser i Audnedal kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Kunngjøringer

Tildeling av vegadresser i Audnedal kommune

Kommunestyret har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser. Arbeidet er nå startet og har som målsetting å ha et ensartet adressesystem i kommunen, bygd på vegadresser, innen 1. januar 2015.  Dette vil si at matrikkeladresser (gnr./bnr. + evt. /fnr./snr.) vil utgå som offisiell adresse. Det er mange og store fordeler med presise adresser, både ved utrykking, distribusjon og annen offentlig og privat tjenesteyting.

 

I dette skrivet finner du mer informasjon om adressetildelingen:

Hva er et adresseobjekt (Hvem skal tildeles adresse)?

 • Alle faste bosteder, bedriftslokale, fritidsbosteder og i mange tilfelle tomter.
 • Adresseobjektet blir tildelt en offisiell adresse satt sammen av adressenavn, adressenummer og eventuelt bruksenhetsnummer og adressetilleggsnavn.
 • Hva er en offisiell adresse?
 • En adresse som sier hvor stedet er.
 • Alle adresser har minimum et vegnavn og et nummer. I tillegg kan adressen ha et bruksenhetsnummer og adressetilleggsnavn.
 • Hva er et bruksenhetsnummer?
 • I bygninger med flere boliger med felles inngang, skal hver bolig ha et eget bruksenhetsnummer.
 • Huseier får tilsendt en oblat med bruksenhetsnummer som skal festes på eller ved inngangsdøren til boligen. Oblaten blir sendt direkte til huseier.
 • Ved flytting til eller fra et bosted med bruksenhetsnummer, gir en dette nummeret til Folkeregisteret i tillegg til vegadressen.

Hva er et adressetilleggsnavn?

Når adressen gjelder et gardsbruk, kan eier kreve at den offisielle adressen også skal omfatte garden sitt bruksnavn, dersom navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf. lov av 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Også navn på særlig kjente institusjoner eller bygninger kan være med som adressetilleggsnavn dersom allmenne hensyn taler for det.

Postadresse

 • Postadressen er leveringsadressen for post og inneholder i tillegg til vegadressen også et postnummer og et poststedsnavn. Postadressen kan også være en postboks (postboks og nr. i stedet for veg-/gateadresse).
 • Dersom ikke annet avtales med Posten, blir den nye vegadressen nå også ny postadresse sammen med postnummer og poststedsnavnet.

Valg av offisielt adressenavn

 • Audnedal kommune v/teknisk enhet deler inn vegnettet og avgrenser område (f.eks. et boligfelt) i adresseparseller.
 • Det er oppnevnt en navnekomite som skal innstille på adressenavn til tjenesteutvalget.
 • Tjenesteutvalget vedtar vegnavn og områdenavn (adresseparsellnavnene) etter innstilling fra navnekomitéen.
 • Før Tjenesteutvalget gjør sine vedtak, blir forslagene lagt ut til offentlig høring.
 • Teknisk sektor i kommunen tildeler deretter adressenummer og eventuelt bruksenhetsnummer og adresstilleggsnavn.
 • Hovedregelen er at hus på venstre side av veien får oddetalsnummer og husene på høyre side får partalsnummer.
 • Der adresseparsellen er et område, vil nummereringen gå frem av skilt oppsatt på stedet.

Skilting av adressene

 • Adressene skal merkes slik at ukjente skal finne frem også når det er mørkt.
 • Audnedal kommune v/teknisk enhet har ansvaret for å sette opp og vedlikeholde adressenavn­skiltene.
 • Audnedal kommunen v/teknisk enhet har og ansvaret for å sette opp tilvisningsskilt ved sideveier/stier.
 • Huseier har ansvar for å skilte egen bolig med nummer.
 • Nummerskiltene skal være utformet i samsvar med gjeldende standard og plassert slik at de er godt synlige. Audnedal kommune vil opplyse om hvilken standard som skal gjelde.

Innspill til navnekomitéen

Det vil etter nyttår bli avholdt folkemøte som blir annonsert på kommunens hjemmesider og i pressen. På folkemøtet blir det informert om hvordan kommunens innbyggere kan komme med innspill til vegnavn.

Har du spørsmål, ta kontakt med servicekontoret, tlf.: 38 28 20 00.