Omsorgssenter på Helle

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

Aleris ungplanInformasjon om omsorgssenter i Audnedal kommune

Aleris Ungplan & BOI har etablert omsorgssenter for 6 enslige mindreårige i Audnedal kommune. Senteret er godkjent av Bufetat på lik linje med barneverninstitusjoner. Dette innebærer at man imøtekommer de kvalitetskrav som stilles for drift av barneverninstitusjoner og omsorgssentre. Vi har en godkjent plan for driften som blant annet beskriver metoder som anvendes og kompetanse hos ansatte. De ansatte går i medleverturnus, 2 på hvert skift som er på jobb 24 timer i døgnet. Dette innebærer at det alltid er voksne tilstede. De voksne er guttenes "foreldre" mens de bor på senteret, og de deltar på foreldremøter og aktiviteter slik de fleste foreldre gjør.  Guttene på omsorgssenteret er 12-14 år, og de kommer fortrinnsvis fra Afghanistan og Syria. De kommer til landet uten foreldre. Disse barna er ofte ressurssterke, og de ønsker sterkt å gå på skole og delta på aktiviteter. Vår oppgave er å gi dem et godt omsorgstilbud i asylsøkerperioden frem til bosetting eller retur. Vi ønsker som en følge av dette et godt samarbeid med skole og nærmiljø for best mulig å tilrettelegge for involvering og deltagelse på lokale aktiviteter, idrettslag etc.

Vi opplever en god mottakelse i kommunen, og vi håper at kommunens innbyggere vil ta godt i mot barna.

Mvh

Jorund Lønn, driftsleder Aleris Ungplan & BOI