Tilbud om Brøyting av private veier i Audnedal Kommune.

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

audnedal-28x36Audnedal kommune tilbyr nå private å få brøytet sine veier av kommunen. 

 

På bakgrunn av at det for private veieiere kan være vanskelig å få brøytehjelp om vinteren, og at det er få som har egnet utstyr til å kunne brøyte selv, har kommunestyret 13.05-2014 vedtatt at regler for kommunal brøyting av private veier innføres i Audnedal kommune fra høsten 2014.

Det er veieier som er ansvarlig for sommer- og vintervedlikehold av sin vei. Brøyting av private veier er et tilbud fra kommunen til de som har problemer med å få noen til å brøyte sin vei.

Brøytingen utføres mot vederlag.

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til regler for kommunal brøyting av private veier, som er vedtatt og gjeldene. Reglene er som følger:

REGLER FOR KOMMUNAL BRØYTING AV PRIVATE VEGER:                       

1.Brøyting av private veger gjelder bare for veier med fast bosetting

(registrert i folkeregisteret) og som grenser direkte inntil en kommunal brøyterode.

2. Ved flere boliger langs en vei, skal eierne oppnevne en kontaktperson. Alle henvendelser til og fra kommunen skal skje via kontaktpersonen.

3. Alle eierne langs en vei må betale brøytegebyret før veien blir brøytet.

4. Dersom en eller flere eiere ikke ønsker å være med i ordningen, må de andre                  

eierne være villig til å dekke brøytegebyret for den/disse hvis veien fortsatt skal brøytes i kommunal regi.

5. Årlig gebyr er kr 5.000,-. Beløpet indeksreguleres en gang årlig med konsumprisindeksen. Kommunestyret kan endre gebyrets størrelse utover dette i forbindelse med at brøytekontrakter skal ut på anbud.

6. For eiendommer som har mer enn en adkomstvei fra offentlig vei, brøytes bare            

veien som normalt er i bruk. Dette avtales med kommunen.

7. Veger det søkes kommunal brøyting til, må være minst 100 m lang og ikke lenger enn 1000m. Avstand måles fra senter av tilkoblet vei til senter av snuplass. Stikkveier brøytes ikke.

8. Brøyting skjer etter samme regler som for brøyting av kommunale veier. Veier for skoleruter og melkebiler blir brøytet først

9. Privat brøyting avtales for samme tidsperiode som kontrakter for brøyting av kommunale veier. Tilbud om privat brøyting blir lyst ut på kommunens hjemmesider og i den kommunale infoen.

10. Avtalen gjelder ikke strøing.

11. Krav til vegen:

a). Veibredde skal være minimum 2,80 m pluss grøfter. Det må være skikkelig snuplass i veiens endepunkt. Sikkerheten for vegen skal være tilstrekkelig sikret med autovern/stabbesteiner. Broer stikkrenner/anretninger er eiers ansvar.Veiens stigningsforhold må ikke overstige 12 % på rette strekninger og 10%  i kurver. Veien skal godkjennes av kommunen. 

b). Før brøyting settes i gang skal veien være i forsvarlig stand. Med det menes at veien skal være tilstrekkelig gruset, fri for hoggsteiner, grøfter og stikkrenner renset og brøytestikker satt opp. Kommunen avgjør om veien er i forsvarlig stand. 

c). Eventuelle skader eller ulemper som brøyting medfører, eller som kan ha oppstått på grunn av denne, er kommunen uvedkommende. Brøyteansvaret fremgår av instruks og den enkelte brøytekontrakt.  

Merk at reglene understreker at brøyting vil ha kommunens veinett som første prioritet. De private veiene skal brøytes etter man har gjort kommuneveiene fremkommelige. Det er kun adkomstvei og ikke tun og stikkveier som skal brøytes.

Ordningen evalueres etter 3 år.

For å være med i ordningen må det sendes en enkel søknad til kommunen. Denne skal inneholde navn, og adresse på veien som ønskes brøytet.

Informasjonen kan også ringes inn til servicekontoret. I ettertid vil kommunen befare veien.  Kommunen presenterer så en avtale som undertegnes av søker.

Frist for å søke om å bli med i ordningen: 16. juni. 2014

For mer informasjon, ta kontakt med Audnedal kommune:

Tlf: 38 28 20 00

E-post: