Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - Utlysning av restmidler

Publisert . Sist endret . i kategorien Aktuelt

bufetat-logo-nettBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner kroner i restmidler til: «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2014 (kap. 857 post 61). Rundskriv Q-41/2013 ligger til grunn for utlysningen av restmidler. Søknadsfristen er 9.6.2014.

Disse tilskuddsmidlene må IKKE forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin tilskuddsordning med lignende navn, som kunngjøres gjennom NAV og Fylkesmannen.

Eksempler på hva det kan søkes om støtte til:

  • Investeringer i utstyr og annet som gir målgruppen mulighet til meningsfull fritids- og ferieaktivitet. Eksempler på dette kan være utstyr til utlånssentraler, kommunale tjenester eller private/frivillige organisasjoner i forbindelse med ferie- og fritidstiltak (ski, kanoer, lavvo, fiskeutstyr, uteleker etc.)
  • Tiltak som fikk tilskudd til ferie- og fritidstiltak i den ordinære søknadsrunden, hvor søker ser et behov for å styrke tiltaket gjennom en høyere søknadssum. Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema for dette. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom og andre fritidsaktiviteter.
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom, filmkurs og musikkverksted.

Bufdir gjør kommunen oppmerksom på den relativt korte søknadsfristen og at ordningen gjøres offentlig kjent på kommunen sine nettsider og/eller i lokalavisen. Bufdir har forståelse for at kommunene må sette en kort søknadsfrist for eksterne søkere (private instanser og frivillige organisasjoner).

Direktoratet oppfordrer også til at eventuelle søkere fra den ordinære søknadsrunden spesielt gjøres kjent med utlysningen av restmidler.

Full utlysningstekst for restmidler, rundskriv, søknadsskjemaer etc. er tilgjengelige på http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/ under overskriften Barnefattigdom.